სამეცნიერო ჟურნალი: ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოება SCIENTIFIC MAGAZINE: NATIONAL AND CORPORATE SECURITY TRAINING AND RESEARCH CENTRE 2019

სამეცნიერო კონფერენცია- ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოება 2019