საქართველოს მართლმადიდე-ბელი ეკლესიის სასულიერო პი-რებისა და რელიგიური კონფე-სიების წარმომადგენლების, ახ-ლო გარემოცვის სადაზვერვო ზეგავლენის ქვეშ მოქცევის მა-ღალი ალბათობის შესახებ.

Spread the love