არქივი-სამეცნიერო კონფერენცია

სამეცნიერო კონფერენცია- ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოება 2019

2017 წელი

konfer center 98 full pdf

_____________________________________________

2018 წლის 9 ივნისი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოების მასალები“, შრომათა კრებული II

„konfer center 18 ful