გამოკითხვა: „უსაფრთხოების კვლევების მაგისტრი“

Spread the love

ცენტრი ახორციელებს ბაზრის კვლევას, რომლის მიზანია გამოვარკვიოთ თუ რამდენად მოთხოვნადები არიან ბაზარზე „უსაფრთხოების კვლევების მაგისტრის“ კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომელთაც ხელეწიფებად სამუშაო ადგილებზე მაღალპროფესიონალურად განახორციელონ ეფექტური ორგანიზაციულ-მმართველობითი საქმიანობა, როგორც სახელმწიფო ისე კორპორაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით.

ბაზრის კვლევა მიმდინარეობს: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის N120/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ეროვნული საკავალიფიკაციო ჩარჩოთი განსაზღვრული (მიმართულება სოციალური მეცნიერებები-კოდი 07, დარგი/სპეციალობა პოლიტიკის მეცნიერებანი-კოდი 0702, ქვედარგი/სპეციალიზაცია უსაფრთხოების კვლევები-კოდი 070204) სამაგისტრო პროგრამის-უსაფრთხოების კვლევების (მისანიჭებელი კვალიფიკაცია-უსაფრთხოების კვლევების მაგისტრი) განხორციელების მიზნით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ გამოხატოთ, თქვენი დამოკიდებულება „უსაფრთხოების კვლევების მაგისტრის“ კვალიფიკაციის  მოთხოვნადობის შესახებ. მოწონება-გაზიარება ან/და დამოკიდებულების სიტყვიერი შეფასება.